درباره ما
مطالب مهم
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات برای درخواست
 

پرسشنامه سبک هاي تفکر

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

قیمت پرسشنامه:۵۰۰۰ 

 

شماره تماس:09351472749

ایمیل:

LspssL@yahoo.com:: برچسب‌ها: پرسشنامه سبک هاي تفکر, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه, روایی

آزمونهاي هوشي پياژه

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

قیمت پرسشنامه:۵۰۰۰ 

 

شماره تماس:09351472749

ایمیل:

LspssL@yahoo.com:: برچسب‌ها: آزمونهاي هوشي پياژه, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

آزمون هوشی موزاییک ژیل

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

قیمت پرسشنامه:۵۰۰۰ 

 

شماره تماس:09351472749

ایمیل:

LspssL@yahoo.com:: برچسب‌ها: آزمون هوشی موزاییک ژیل, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

آزمون تصویر آدمک گودیناف

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

قیمت پرسشنامه:۵۰۰۰ 

 

شماره تماس:09351472749

ایمیل:

LspssL@yahoo.com:: برچسب‌ها: آزمون تصویر آدمک گودیناف, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی

 

» پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس خود پنداره ی کودکان
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه خود پنداره
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس کنترل درونی-برونی رایتر
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افراد مسلط
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس های استرس کودرون
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» هولمز و راهه +برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» چک لیست بهداشت روانی
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون تحمل ناکامی (ERTO)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس سنجش افکار خودکشی بکBSSI
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون افسردگی کودکان ماریاکو
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه افسردگی بک
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس عزت نفس آیزنک
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس عزت نفس روزنبرگ
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه عزت نفس+((شکل تجدید نظر شده ی پرسشنامه کوپر اسمیت))
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه اضطراب امتحانTAI
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون خودسنجی اضطراب زانک
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون اضطراب وجودی گود
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون اضطراب کتل
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه خصوصیات اخلاقی وودورث
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون بررسی ارزش ها
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه پنج عاملی شخصیت+NEOPI-P
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیت+نوع A
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیت نوع A وB
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شخصیت آیزنک+نمره گزاری
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیتی کرنل+فرم N2
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه افسردگی بک+فرم کودکان و نوجوان
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه افسردگی بک+13 ماده ای
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی+KNPI
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه پرخاشگری+AGQ
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» مقیاس خودپنداره پیرز-هریس
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی وودورث
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه سلامت عمومی+GHQ
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه اضطراب کتل
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی+Scl-90-R
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه بحران هویت
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه:: موضوعات مرتبط: پرسشنامه شخصیتی و تشخیصی
:: برچسب‌ها: پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RES)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: مقیاس عزت نفس روزنبرگ, RES, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

پرسشنامه اسناد های شخصی ناوابسته به جنسیت(NPAIC)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: پرسشنامه اسناد های شخصی ناوابسته به جنسیت, NPAIC, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

مقیاس پایداری و پشتکار کودکان(PS)

 

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: مقیاس پایداری و پشتکار کودکان, PS, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

مقیاس درجه بندی خود و همسالان(PSRS)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 

 

 

 :: برچسب‌ها: مقیاس درجه بندی خود و همسالان, PSRS, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی(MAST)

 

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی, MAST, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

مقیاس دلبستگی والدین و همسالان(IPPA)

 

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: مقیاس دلبستگی والدین و همسالان, IPPA, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

شاخص روابط با همسالان(IPR)

 

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه:: برچسب‌ها: شاخص روابط با همسالان, IPR, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

مقیاس تکانش گری(IS)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

:: برچسب‌ها: مقیاس تکانش گری, IS, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان(HFRS)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

:: برچسب‌ها: مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان, HFRS, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

فهرست مشکل تکلیف خانه(HPC)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 

 :: برچسب‌ها: فهرست مشکل تکلیف خانه, HPC, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

پرسشنامه رفتار کودک ایبرگ(ECBI)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 

 :: برچسب‌ها: پرسشنامه رفتار کودک ایبرگ, ECBI, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

 

مقیاس خود ارزیابی افسردگی(DSRS)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه:: برچسب‌ها: مقیاس خود ارزیابی افسردگی, DSRS, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی(cowd)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه:: برچسب‌ها: مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی, cowd, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

 

مقیاس خوردن اجباری(CES)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: مقیاس خوردن اجباری, CES, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه

مقیاس ارتباط با حیوان خانگی(CABS)

 

پرسشنامه دارای کلید-روایی-پایایی و .... می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فوری پرسشنامه

با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

 

 

 

 

ایمیل:

LSPSSL@Yahoo.com

ارسال پرسشنامه در کمتر از 10 دقیقه

 :: برچسب‌ها: مقیاس ارتباط با حیوان خانگی, CABS, دانلود, نمره گزاری, دانلود پرسشنامه
 
موضوعات
برچسب ها
نویسندگان
آرشیو مطالب
امكانات جانبي